Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Basen

Regulamin Pływalni Krytej

przy ul. ks. J. Jałowego 23A w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

       

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0210/7/18 Dyrektora ROSiR
z dnia 26 września 2018

 
REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
ul. Ks. J. Jałowego 23 AI. Przepisy ogólne.

1.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
·    pływalni krytej lub hali basenowej – rozumie się przez to obiekt ROSiR zlokalizowany w Rzeszowie, przy ul. Ks. J. Jałowego 23A, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów,
·    godzinie basenowej  – rozumie się przez to 45 minut zegarowych,
2.    Pływalnia Kryta jest czynna codziennie od  615 do 2145  zgodnie z harmonogramem podawanym na bieżąco do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
www.rosir.pl. Informacja o ewentualnych zmianach godzin i okresach, w których basen będzie nieczynny zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej ROSiR i nie wymaga zmiany tego Regulaminu.
3.    Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
4.    Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu mogą być usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. Osoby te są obowiązane opuścić teren pływalni krytej na polecenie ratownika lub kierownika pływalni krytej.
5.    Osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym.
6.    Obiekt basenu jest monitorowany w sposób ciągły.
7.    Osoby korzystające z pływalni krytej obowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez ratownika lub kierownika pływalni. Nie zastosowanie się do ich treści skutkuje w sposób opisany w pkt 4 Regulaminu.


II. Zasady Korzystania Pływalni Krytej.

1.    Korzystanie z Pływalni Krytej może odbywać się:
·    indywidualnie po zakupieniu biletu jednorazowego
·    indywidualnie po okazaniu karnetu
·   
 w grupach zorganizowanych.
2.    Zajęcia grupowe muszą odbywać się:
·    wg ustalonego harmonogramu,
·    w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na 1 prowadzącego,
·    w obecności instruktorów i ratowników.
3.    Maksymalna liczba osób korzystających z pływalni w czasie 1 godziny basenowej wynosi 45 osób.
4.    Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych.
5.    Przed wejściem na basen użytkownicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe.
6.    Klienci pływalni upoważnieni są do korzystania z szatni na 10 minut przed wejściem do wody.
7.    Po zakończonych zabiegach higienicznych należy niezwłocznie opuścić szatnię.
8.    Każdy korzystający z basenu zobowiązany jest przed wejściem na pływalnię do umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.
9.    Klienci indywidualni nie mogą wnosić na halę basenową i korzystać z butli służących do nurkowania, kombinezonów, twardych łapek pływackich.
10.    Na hali basenowej obowiązuje czysty, estetyczny strój pływacki:

·   
dla kobiet i dziewcząt – przylegający do ciała jedno lub dwuczęściowy strój kąpielowy
·   
dla mężczyzn i chłopców – kąpielówki lub spodenki
·   
dla wszystkich – klapki basenowe oraz czepek.
11.    Instruktorzy nauki pływania oraz opiekunowie grup mogą mieć na sobie strój sportowy (koszulka, spodenki, klapki).
12.    Użytkownicy indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu przez dyżurującego ratownika.
13.    Indywidualny sprzęt dla jednej osoby:

·   
płetwy treningowe miękkie, krótkie,
·   
okulary pływackie, maska,
·   
dmuchane rękawki do pływania.
14.    Ratownik może zabronić używania sprzętu, o którym mowa w pkt 13 Regulaminu w przypadku stwierdzenia, że może stanowić on zagrożenie dla innych osób korzystających z krytej pływalni.
15.    Zabrania się nurkowania ze sprzętem specjalistycznym (z wyłączeniem sprzętu „ABC” – maska, fajka, płetwy treningowe miękkie, krótkie) oraz uprawiania innych sportów ekstremalnych, chyba że korzystający z basenu dysponuje odrębną zgodą uzyskaną od Dyrektora ROSiR.
16.   
Zabrania się posiadania w wodzie ostrych przedmiotów, biżuterii.
17.    Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
18.    Korzystający z WC uczestnik kąpieli zobowiązany jest bezwzględnie umyć ponownie ciało pod prysznicem przed wejściem do basenu.
19.    W czasie zawodów, imprez pływackich itp. organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów oraz za przestrzeganie przepisów Regulaminu Pływalni.
20.    Organizatorem kursów nauki pływania na Pływalni Krytej jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz podmioty, z którymi zostały zawarte umowy.
21.    Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratowników oraz prowadzących zajęcia.
22.    Strefa płytka oddzielona jest liną od strefy głębokiej ze względu na bezpieczeństwo osób nie umiejących pływać.


III. Zakazy obowiązujące na Pływalni.


1.    Zabrania się wstępu na pływalnię osobom w stroju innym niż kąpielowy.
2.    Zabrania się korzystającym z basenu:

·   
biegania wokół niecki basenu, popychania innych osób, hałasowania,
·   
korzystania w basenie z dmuchanych piłek, kółek, itp.
·   
wchodzenia do wody i skakania ze słupków startowych  bez pozwolenia ratownika,
·   
wpychania do wody innych użytkowników,
·   
wchodzenia na trybunę,
·   
używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów,
·   
palenia tytoniu i e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
·   
wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
·   
wnoszenia i konsumpcji produktów żywnościowych na terenie całego obiektu (z wyjątkiem holu),
·   
robienia zdjęć i nagrywania filmów oraz ich publikacji bez zgody Dyrektora ROSiR,
·   
wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
·   
żucia gumy,
·   
zanieczyszczania wody basenowej środkami kosmetycznymi,
·   
wrzucania do wody wszelkich przedmiotów,
·   
załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody.
3.    Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte rany, choroby zakaźne oraz osoby, u których stwierdzono brak higieny osobistej nie będą dopuszczone do korzystania z pływalni.


IV. Odpowiedzialność.


1.    Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
2.    Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży, dotyczy to również rzeczy pozostawionych w szatni.
3.   
Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu obiektu.
4.    Nieznajomość regulaminu, nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń, a Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.

5.   
Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Pływalni.
6.   
Ratownicy pełniący dyżur sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.
7.   
Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub Dyrektorowi ROSiR.

Regulamin spełnia wymagania Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 nr 208 poz. 1240 z póź. zm).Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl