Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Basen

Regulamin Pływalni Krytej

przy ul. ks. J. Jałowego 23A w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

       

       

I. Przepisy ogólne.

1. Pływalnia Kryta jest czynna codziennie od  600 do 2200  zgodnie z harmonogramem podawanym na bieżąco do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ROSiR Informacja o ewentualnych zmianach godzin i okresach, w których basen będzie nieczynny zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej ROSiR.

2. Korzystanie z Pływalni Krytej może odbywać się:

   - indywidualnie po zakupieniu biletu jednorazowego

   - po okazaniu karnetu

   - w grupach zorganizowanych.

3. Zajęcia grupowe muszą odbywać się:

   - wg ustalonego harmonogramu,

   - w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na 1 prowadzącego,

   - w obecności instruktorów i ratowników.

4. Maksymalna liczba osób korzystających z pływalni w czasie 1godziny basenowej (45 min.) wynosi 45 osób.

5. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych.

6. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych  mogą korzystać z pływalni w ustalonych dniach i godzinach – zgodnie z harmonogramem.

7. Osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym.

 

II. Obowiązki korzystających z Pływalni Krytej

8. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (klapki).

9. Klienci pływalni upoważnieni są do korzystania z szatni na 10 minut przed wejściem do wody. Po skończonych zabiegach higienicznych należy niezwłocznie opuścić szatnię.

10. Każdy korzystający z basenu zobowiązany jest przed wejściem na pływalnię do umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.

11. Każdy korzystający z kąpieli powinien mieć na sobie czysty strój kąpielowy oraz czepek.

12. Korzystający z WC uczestnik kąpieli zobowiązany jest bezwzględnie umyć ponownie ciało pod prysznicem przed wejściem do basenu.

13. W czasie zawodów, imprez pływackich itp. Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów oraz za przestrzeganie przepisów  Regulamin  Pływalni. 

14. Organizatorem kursów nauki pływania na Pływalni Krytej jest wyłącznie Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratowników oraz prowadzących zajęcia.

16. Strefa płytka oddzielona jest liną od strefy głębokiej ze względu na bezpieczeństwo osób nie umiejących pływać.

 

III. Zakazy obowiązujące na Pływalni.

17. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom w stroju innym niż kąpielowy. Instruktorzy nauki pływania oraz opiekunowie mogą mieć na sobie strój sportowy (koszulka, spodenki, klapki).

18. Zabrania się korzystającym z basenu:

      - biegania wokół niecki basenu, popychania,

      - hałasowania,

      - wchodzenia do wody i skakania bez pozwolenia ratownika,

      - wpychania do wody innych użytkowników,

      - wchodzenia na trybunę,

      - używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów,

      - wnoszenia i konsumpcji produktów żywnościowych,

      - żucia gumy,

      - zanieczyszczania wody basenowej środkami kosmetycznymi,

      - używania środków higieny osobistej,

      - wnoszenia opakowań szklanych,

      - wrzucania do wody wszelkich przedmiotów,

      - załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody

19. Osoby , u których występują choroby skóry, otwarte rany, choroby zakaźne oraz osoby, u których stwierdzono brak higieny osobistej  nie będą dopuszczone do korzystania z pływalni.

20. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom po spożyciu alkoholu i środków odurzających.

21. Zabrania się sprzedawania ,wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz  środków odurzających na terenie pływalni.

22. Na pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów.

 

IV. Odpowiedzialność.

23. Za przedmioty pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie odpowiada – rzeczy wartościowe należy przechowywać w depozycie przy kasie pływalni.

24. Osoby nie przestrzegające zasad niniejszego regulaminu będą usuwane z pływalni.

25. Ratownicy pełniący dyżur sprawują nadzór nad przestrzeganiem tego regulaminu.

26. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub Dyrektorowi ROSiR.Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl