Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Baseny Otwarte

Regulamin Basenów Otwartych i Zjeżdżalni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Przepisy ogólne.

1. Administratorem Basenów Otwartych zwanych dalej Basenami jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Wszyscy klienci Basenu zobowiązani są do zapoznania się z przepisami Regulaminu i podporządkowania się jego zapisom.

3. Baseny otwarte są czynne w sezonie letnim codziennie w godz. od  900 do 1900. Z przyczyn technicznych  lub innych ważnych zdarzeń losowych dopuszcza się zamknięcie części lub całości Basenów w tym okresie.

4. Korzystanie z  Basenów jest możliwe dopiero po zakupieniu biletu wstępu w kasie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zabrania się odstępowania lub dalszej odsprzedaży biletu zakupionego w kasie. Bilet zakupiony  nie podlega zwrotowi.                                                                                

5. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego pobytu na Basenach do momentu wyjścia z ich terenu – bilet należy zachować do kontroli.

6. Obsługa basenu ma prawo do kontroli biletów w każdej chwili, a osoby nie posiadające ważnego biletu muszą niezwłocznie opuścić teren Basenów.

7. Ze zniżek mogą korzystać osoby,  które okażą dokument uprawniający do ich  otrzymania. Dokument  należy okazać na żądanie kasjera.

8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie oraz korzystać z basenów wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

II. Obowiązki Osób korzystających z Basenów.

9. Na terenie Basenów obowiązuje czysty strój kąpielowy:

        - dla kobiet jedno- lub dwu-częściowy przylegający do ciała.

        - dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała o długości max. do połowy uda bez kieszeni.

Strój kąpielowy nie może posiadać zamków błyskawicznych oraz  wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa korzystającego i pozostałych osób. 

10. Każdy korzystający z Basenów zobowiązany jest  do umycia całego ciała pod natryskiem  przed każdym wejściem do wody.

11 Dzieci do lat 3 korzystające z Basenów muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.

12. Na terenie Basenów należy zachować bezwzględny porządek, czystość oraz  bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratowników.

13. Do strefy głębokiej Basenów oznakowanej liną mogą wchodzić jedynie osoby umiejące pływać.

III. Zakazy obowiązujące na Basenach. 

14. Na terenie Basenów zabrania się wnoszenia, sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych  oraz środków odurzających.

15. Zakazany jest wstęp osobom  nietrzeźwym oraz będących pod wpływem środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie w stosunku do otoczenia.

16. Zabrania się wstępu osobom:

        -  z przeciwwskazaniami lekarskimi a w szczególności chorym na choroby zakaźne oraz takie, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników Basenów,

        -  z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

        -  nie zachowującym zasad higieny osobistej.

17. Zabrania się osobom korzystającym z Basenów:

        - wchodzenia  do wody wbrew zakazowi  ratownika,

        - biegania wokół niecki basenów oraz wzajemnego popychania,

        - wpychania do wody innych użytkowników,

        - hałasowania oraz zachowywania się w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników obiektu,

        - używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów,

        - wnoszenia i używania opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych  przedmiotów,

        - wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów a także zabawy w wodzie przedmiotami, mogącymi spowodować urazy u klientów basenów  np. piłkami  tenisowymi,

        - wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki), wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używania sprzętu ratowniczego w celach innych niż              ratownicze,

        - wszczynania fałszywych alarmów,

        - zaśmiecania i zanieczyszczania niecek basenowych, terenów zielonych, pomieszczeń obiektu,

        - niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,

        - używania mydła, środków kosmetycznych i chemicznych na terenie niecek basenowych.

18. Na terenie Basenów obowiązuje zakaz palenia papierosów. 

IV.  Przepisy obowiązujące na Zjeżdżalni. 

19. Zjeżdżalnia wodna jest integralną częścią Basenów.

20. Zjeżdżalnia jest czynna w godzinach od 1000 do 1800.  Z przyczyn technicznych lub innych ważnych zdarzeń losowych  dopuszcza się zamknięcie Zjeżdżalni  w tym okresie.

21. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni należy zapoznać się z Regulaminem Zjeżdżalni.

22. Wstęp na zjeżdżalnię odbywa się każdorazowo za okazaniem biletu lub karnetu.

23. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

24. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są do podporządkowania się wskazówkom,  poleceniom i nakazom ratowników WOPR.

25. Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej na plecach, nogami w kierunku zjazdu.

26. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni.

27. Zabrania się:

        - ślizgów w pozycjach: głową w dół, na stojąco, na brzuchu, na stopach, na kolanach.

        - zjazdów grupami,

        -  zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,

        - biegania po schodach zjeżdżalni,

        - wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd”,

        - zjazdu w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, z ostrymi przedmiotami itp. 

V.  Ratownicy i personel ROSiR- u.

28. Ratownicy odróżniają się strojem w kolorze czerwonym z napisem Ratownik WOPR

29. Wszystkie osoby korzystające z Basenów i Zjeżdżalni zobowiązane są do podporządkowania się nakazom ratowników i obsługi basenów.

30. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka. Po tym sygnale należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników.

31. Rodzaje flag sygnalizacyjnych:

        - flaga biała – kąpiel dozwolona,

        - flaga czerwona – zakaz kąpieli,

        - brak flagi oznacza brak dyżuru ratowniczego.

VI. Odpowiedzialność. 

32.Osoby przebywające na terenie Basenów i  naruszające porządek publiczny oraz dobre obyczaje w tym używające wulgaryzmów a także stwarzające zagrożenie dla innych osób, jak również nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz zaleceń pracowników ROSiR-u  będą usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu poniesionych  kosztów.

33. W przypadku złych warunków atmosferycznych (np. burza, silny wiatr, deszcz) osoby przebywające na terenie Basenów ze względu na swoje bezpieczeństwo mają obowiązek opuścić ten teren bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

34. Za rzeczy pozostawione w szatni  Administrator Basenów  nie odpowiada.

35. Ratownicy pełniący dyżur sprawują nadzór nad przestrzeganiem tego regulaminu.

36. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz osoby odpowiedzialne ze strony ROSiR.

37..Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Basenów  należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej ze strony ROSiR.

 

 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie | kryta pływalnia tel. 17 853 50 77
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl

by ags